Profesyonel Site Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri 

Toplu Yapı   Tesis   İş Merkezi

bağımsız denetim hizmetlerimiz ile yanınızdayız

Site yönetimi çerçevesinde denetim, site yönetimi faaliyetlerinin standartlara uygun olarak yerine getirilip getirilmediğinin kontrol edilmesi için yapılır. Denetimler, kanuni denetim, mali denetim, idari denetim, prosedür denetimi, personel denetimi, güvenlik denetimi gibi farklı denetim türlerinden oluşabilir. Bu denetim, bina veya site yönetimlerine ait mali kayıtların, işlemlerin ve hesapların tarafsız, doğru ve açık bir şekilde tutulduğunu ve ifade edildiğini doğrulamayı amaçlar. Denetim sonuçları, site yöneticileri ve diğer paydaşlar tarafından dikkate alınarak, site yönetimi faaliyetleri ile ilgili değişiklikler veya düzeltmeler yapılabilir. Denetim faaliyetleri, sakinlerin haklarının korunması, yasal mevzuata uygunluk, hesap verebilirlik ve şeffaflık gibi amaçlara hizmet eder. Böylece site yönetimi, site sakinlerine daha iyi hizmet sunabilmenin yanı sıra, konut değerlerini de koruyabilir.

Bağımsız denetim genellikle özel denetim firmaları tarafından gerçekleştirilir ve sitelerin sahipleri veya yöneticileri tarafından bağımsız olarak talep edilebilir. Bağımsız denetim, site yönetimi için hesap verme sorumluluğunu yerine getirmelerine, yolsuzluğu önlemelerine ve adaletli karar vermelerine yardımcı olabilir.

Hesap verebilirlik, şeffaflık ve sürdürülebilirlik birinci önceliğimiz!

“Kain Site Yönetimi

Site yönetimi için kanuni denetim, bina veya site yönetimi için belirlenen kanunlar ve yasal mevzuatların uygun şekilde uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek için yapılan bir denetleme işlemidir. Bu denetimler, genellikle bağımsız denetim firmaları veya devlet denetim kurumları tarafından gerçekleştirilir. Kanuni denetimler, yöneticilerin ve bina sahiplerinin yasalara ve kanunlara uygun hareket ettiklerinin doğrulanması amacıyla yapılır. Denetim sonuçlarına göre gerekli düzeltici tedbirler alınabilir ve gerektiğinde yasal işlemler başlatılabilir.

Site yönetimi için mali denetim, bina veya site yönetimlerinin mali işlemlerinin doğru ve etkin şekilde yürütüldüğünü belirlemeyi amaçlayan bir denetim türüdür. Bu denetimler, bağımsız denetim firmaları tarafından yapılabildiği gibi, site yöneticisi veya yönetim kurulu tarafından da gerçekleştirilebilir. Mali denetimler genellikle belirli aralıklarla yapılır ve bina yönetiminin mali kayıtlarının, belgelerinin ve hesaplarının doğru tutulduğundan emin olmak için gerçekleştirilirler. Denetimler sırasında, site yöneticileri, ortak alan gelirleri, harici gelirler, aidatlar ve yatırım ödenekleri ile diğer mali işlemleri doğru yönetip yönetmediklerini gösteren belgeleri sunmak zorunda kalabilirler. Bu denetim türü, yönetim kurullarına, site sakinlerine ve yöneticilere dağıtılan mali raporların doğruluğunu arttırmak ve sorunları zamanında tespit etmek için de önemlidir.

Site yönetimi için idari denetim, site yönetim organlarının yasalara uygun hareket edip etmediklerini kontrol etmek ve site yönetim organlarını yönlendirmek için yapılan bir denetim türüdür. Bu denetim türü, site yönetim organlarının yetki ve sorumluluklarını belirler, yasalara uygun hareket etme zorunluluğunu tekrar hatırlatır ve müdahale gerektiren durumlarda site yönetim organlarını yönlendirmek üzere yapılır. Bu tür denetim, sitede bulunan bireylerin haklarına uygun olarak yönetim organlarının faaliyetlerine müdahale etmekle görevlidir. Denetim, site yönetim organları tarafından verilen kararların yasalara uygunluğunu kontrol eder, kararların daha iyi hizmet sunuluşuna yardımcı olup olmadığını değerlendirir. Bununla birlikte, idari denetim yönetim konseyleri, site sakinleri ve yerel idareler tarafından düzenli olarak gerçekleştirilir ve site yöneticilerinin faaliyetlerini denetlemek ve sorunları zamanında tespit etmek için önemlidir.

Site yönetimi için prosedür denetimi, bina veya site yönetimi için belirlenen hiyerarşik iş akışı, görev tanımları ve sorumluluk beyanları, periyodik bakım, onarım, personel, ziyaretçi ve tedarikçi izlem, onay ve gözlem tutanakları, site yönetimi işlemlerinde neden-sonuç ilişkisi, acil eylem planı, güvenlik tanım, talimat ve işaretlemeleri vb. prosedürlerin ve iş süreçlerinin doğru ve etkin bir şekilde uygulandığını kontrol etmek için yapılan bir denetleme işlemidir. Prosedür denetimi, işletmenin faaliyetlerinin tutarlılığını ve standartlarını sağlamak için önemlidir. Bu denetimler, sıklıkla bağımsız denetim firmaları tarafından gerçekleştirilir. Prosedür denetimi ile yöneticiler, var olan prosedürleri revize etmeleri ve iş süreçlerinde verimliliği artırmak için önerileri kullanmaları durumunda sorunları zamanında belirleyebilirler.

Site yönetimi için güvenlik denetimi, sitenin güvenliği ile ilgili tedbirlerin değerlendirilmesi ve eksikliklerin tespit edilmesi için yapılan bir denetimdir. Güvenlik denetimleri, sitenin fiziksel güvenliği, yangın güvenliği, bilgi güvenliği, sakinlerin güvenliği gibi konularda yapılır. Bu denetimler sonucunda elde edilen raporlar, gerekli düzeltmelerin yapılması ve daha güvenli bir site ortamının sağlanması için kullanılır.

Site yönetimi için personel denetimi, bir binanın veya sitenin çalışanlarına yapılan bir denetleme işlemidir. Bu denetim, personelin belirli görevleri yerine getirme yetkinliğini ve profesyonelliğini kontrol etmeyi amaçlar. Personel denetimi, genellikle bina yöneticileri veya profesyonel site yönetimi tarafından gerçekleştirilir ve personelin performansını iyileştirmek için öneriler sunmaya yardımcı olabilir. Ancak, personel denetimi uzmanlık gerektirdiğinden, bağımsız denetim firmaları tarafından gerçekleştirilebilir.

Alanında uzman hukukçularımız ve deneyimli kadrolarımız, profesyonel site yönetiminde köklü tecrübemizde yararlanmak için Kain Site Yönetimi ile şimdi iletişime geçin.

✔ Planlıyoruz

✔ Yönetiyoruz

✔ Çalışıyoruz 

✔ Denetliyoruz